มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MOU จังหวัดพังงา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพังงา

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MOU จังหวัดพังงา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพังงา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MOU จังหวัดพังงา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพังงา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MOU จังหวัดพังงา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพังงา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MOU จังหวัดพังงา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพังงา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MOU จังหวัดพังงา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพังงา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MOU จังหวัดพังงา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพังงา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MOU จังหวัดพังงา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพังงา
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MOU จังหวัดพังงา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดพังงา
  • Date: 05 Jul 2019

วานนี้ (4 ก.ค.2562) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพังงา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดพังงา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา พัฒนากร เขตพื้นที่การศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หลาดลองแล @ บางนุ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา สู่แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานสืบสานพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และวิจัยในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ใน จ.พังงา ดังนี้

1.โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น มี 6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบ้านบางเตย กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ต.กะไหล กิจกรรมการแปรรูปกล้วย ชุมชนบ้านรมณีย์ ตำบลรมณีย์ กิจกรรมการลูกชิ้นเห็ดนางฟ้า บ้านนากลาง ต.โคกกลอย กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด และหมู่ที่ 4 บ้านในหงบ ต.ตากแดด และกิจกรรมการผักสวนครัว ภูมิคุ้มกันความจน เทศบาลเมืองพังงา

2.โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP มี 5 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เต้าส้อแม่ปรีดา ผลิตภัณฑ์ขนมเต้าส้อตวงรัตน์ ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล (ภูตาล) ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทออิสระซาโอริ และผลิตภัณฑ์ครีมนวดผม และโลชั่นจากใบเหงือกปลาหมอ

3.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านออก การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจากอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอทับปุด และอำเภอเมืองพังงา รวม 18 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพอแดง โรงเรียนคุระบุรี โรงเรียนบ้านในหยง โรงเรียนเกาะยาว โรงเรียนทุ่งเจดีย์ โรงเรียนวัดปัตติการาม โรงเรียนหินลาด โรงเรียนหินร่ม โรงเรียนบางม่วง โรงเรียนวัดคมนียเขต โรงเรียนคุรอด โรงเรียนท่าสนุก โรงเรียนท่านุ่น โรงเรียนวัดไตรมารค โรงเรียนวัดปัจจันตคาม โรงเรียนเขาเปาะ และโรงเรียนน้ำเค็ม

ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 46 ปี จากวิทยาลัยครูภูเก็ต เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และในวันนี้ก็เช่นกัน ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญ และที่ทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขับเคลื่อนไปได้อย่างสมบูรณ์