สธวท.-ภูเก็ตจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสตรีสากล 64

  • สธวท.-ภูเก็ตจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสตรีสากล 64
  • สธวท.-ภูเก็ตจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสตรีสากล 64
  • สธวท.-ภูเก็ตจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสตรีสากล 64
  • สธวท.-ภูเก็ตจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสตรีสากล 64
  • สธวท.-ภูเก็ตจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสตรีสากล 64
  • สธวท.-ภูเก็ตจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสตรีสากล 64
  • สธวท.-ภูเก็ตจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสตรีสากล 64
  • สธวท.-ภูเก็ตจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสตรีสากล 64
  • Date: 07 Mar 2021

สธวท.-ภูเก็ตจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง วันสตรีสากล 64 รณรงค์ส่งเสริมให้สตรี และประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย

เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้ 7 มีนาคม 2564 นางรุ่งรัติ ศรีสุข นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน - วิ่ง วันสตรีสากล 2564 ของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ต โดยมีคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ นางจันทรา กุลวีระอารีย์ และนางบุณณดา เสมอมิตร ,สมาชิกสธวท.-ภูเก็ต ตลอดจนประธานและคณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมกิจกรรม เข้าร่วมในพิธีเปิด

นางกุลจิรา สืบสอาด ประธานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สธวท.-ภูเก็ต ในนามคณะกรรมการจัดกิจกรรม " เดิน-สตรีสากล 2564" กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล องค์กรสตรีทั่วโลกต่างรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสตรีทั่วทุก ภูมิภาค เพื่อรวมพลังกันแสดงออกถึงบทบาทของสตรี ที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมตลอดมา สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยภูเก็ต จึงได้จัดให้มีกิจกรรม "เดิน - วิ่ง วันสตรีสากล 2564" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้สตรี และประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และรับประทานผัก ซึ่งจะช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และมีสุขภาวะที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันสามารถต้านทานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้

ขณะที่นางรุ่งรัติ กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - ภูเก็ต หรือเรียกย่อ 1 ว่า " สธวท.-ภูเก็ต " เป็นองค์กรสตรีของจังหวัดภูเก็ต ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสตรี และเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้สังคมเห็นคุณค่า และบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคมไทย

กิจกรรมเดิน - วิ่ง วันสตรีสากล 2564 จัดเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ให้สตรีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีสุขภาพใจที่ดี เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ซึ่งจะนำพาชีวิตให้เป็นสุข อันจะนำไปสู่สังคมที่ผาสุก