เทศบาลตำบลวิชิตแถลงผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ 2563

  • เทศบาลตำบลวิชิตแถลงผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ 2563
  • เทศบาลตำบลวิชิตแถลงผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ 2563
  • เทศบาลตำบลวิชิตแถลงผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ 2563
  • เทศบาลตำบลวิชิตแถลงผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ 2563
  • เทศบาลตำบลวิชิตแถลงผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ 2563
  • เทศบาลตำบลวิชิตแถลงผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ 2563
  • เทศบาลตำบลวิชิตแถลงผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ 2563
  • เทศบาลตำบลวิชิตแถลงผลการดำเนินงานประจำปีประมาณ 2563
  • Date: 09 Sep 2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ณ สวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จงหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนตำบลวิชิต และสื่อมวลชนเข้าร่วม

โดย.นำเสนอข้อมูล สรุปผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลวิชิตตลอดทั้งปีงบประมาณ 2563 ใน 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน เป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวตำบลวิชิตในทุกช่วงวัยให้ดีขึ้น สนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

นอกจากนี้ได้แถลงถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูโภคที่สำคัญของประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและ รวมทั้งในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดสรรงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม สรรสร้างพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆปี โครงการขุดบ่อบาดาล บริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลวิชิต เป็นต้น

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตได้กล่าวขอบคุณไปยังภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของเทศบาลตำบลวิชิตให้บรรลุเป้าหมายในทุกๆโครงการ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวตำบลวิชิตให้ดียิ่งขึ้น